Video Bar

Loading...

Wednesday, September 05, 2012

Did DINKAN ഡിങ്കന്‍ made the world for rats

Platform for debate : Did DINKAN made the world for rats. 

if so it would have be a world without cat and snakes.

the answer is no. If Dinkan was the savior of rats he would have eradicated snakes and cats from the world and achieved his goal. or else he could simply not make cat , snakes or even humans who poses such threats to rats.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ എലികൾക്കു വേണ്ടിയാണോ ഡിങ്കൻ ലോകമുണ്ടാക്കിയതു?

ഉത്തരം: അല്ല. എലികൾക്കു വേണ്ടിയാണു ഡിങ്കൻ അവതരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ.. ലോകത്തുനിന്നു പൂച്ചയേയും പാമ്പിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഡിങ്കന്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ.. എലികൾക്കു ഒരു പ്രശ്നമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പാമ്പ

ുകളെയും പൂച്ചകളെയും മനുഷ്യനെയും ഒന്നും ശ്രിഷ്ടിക്കാതിരുന്നാൽമതിയായിരുന്നു അദ്ധേഹത്തിനു. എന്നാൽ നാമെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതു തെളിവായെടുത്താൽ അങ്ങനെ അദ്ധേഹം ചെയ്തില്ല എന്നുവേണം അനുമാനിക്കാൻ. കാരണം.. പൂച്ചകൾ ഇല്ലാതയാൽ ഈ ലോകത്തിലെ എലികളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും എന്നതൊരു മിഥ്യാ സങ്കൽപ്പം മാത്രമാകുന്നു. നേരെമറിച്ചു കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും വേണ്ടതിലധികമുള്ള എലി സമൂഹം പൂച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണു ആന്തരിക ചിദ്രങ്ങൾ മൂലം തമ്മിൽ തല്ലി നശിക്കാതിരിക്കുന്നതു. പ്രഭലമായൊരു ശത്രുവിനെ നേരിടാനുണ്ടെങ്കിലെ ജീവികൾ അതിന്റെ വർഗ്ഗവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു പൂച്ചകൾക്ക് മണികെട്ടാൻ എലികൾ തട്ടിൻപുറത്തു കുടുമ്പശ്രീ ചേരുന്നതു, എലിക്കെണീയിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐക്യപെടലിന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതു.

നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ.. ഈ ഭൂമി മുഴുക്കെ കപ്പത്തോട്ടം, കുറെ മച്ചിൻ പുറങ്ങൾ, കൊപ്രച്ചാക്കുകൾ, അതിൽ കുറെ എലികുടുമ്പങ്ങൾ, അവറ്റകൾ തിന്നും ഭോഗിച്ചും കഴിയുക, അവസാനം ചത്തുപോവുക, ശൂന്യാകാശത്തുന്നിന്നു ഇതു കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു ദൈവവും. എത്ര വിരസമായിരിക്കും ആ അവസ്ഥ. നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം പ്രോഗ്രാമർ ആണെന്നു കരുതുക. ഒരു മാരിയോയെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണു ചെയ്യുക? മാരിയോയെ വിഘ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? അത്തരം വിരസമായ ഒരു കളി കളിക്കാനോ കാണാനോ ആളൂകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവുമോ? നേരെമറിച്ചു ഒട്ടേറെ സങ്കീർണതകളെയും സംഘർഷങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചു മാരിയോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തു എത്തുക എന്നതാണു പ്രോഗ്രാമർക്കും കളിക്കാരനും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അല്ലെ? അതുപോലെ.. നിശ്ചിത കാലഘട്ടം ജീവജാലങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ തിന്നാനും മറ്റും വിട്ടു അവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കും നരഗത്തിലേക്കും അയക്കുക അല്ല ഡിങ്കന്റെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ചു സംഘർഷങ്ങളും സങ്കീർണ്ണതകളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തുനിന്നു ഒരോ ജീവിയെയും സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്തു എത്തേണ്ടിടത്തു എത്തിക്കുക, അതുകണ്ടു നേരമ്പോക്കുക... അതിനുവേണ്ടിയാണത്രെ ഈ ലോകവും ഇക്കണ്ട ജീവജാലങ്ങളെയും, സസ്യലതാനായരാധികളെയും ഇക്കാണുന്ന സ്തൂല പ്രഭഞ്ചത്തിൽ ഡിങ്കൻ ഉണ്ടാക്കിയതു. അതിൽ എലി എന്ന സ്പീഷ്യസിന്റെ രൂപം മാത്രം ഡിങ്കൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നേ അർഥമാക്കെണ്ടതുള്ളൂ.....
 
courtesy fb group of Dinkoists.

No comments:

Post a Comment